Về xử phạt vi phạm hành chính quy định về chào bán chứng khoán ra công chúng

Câu hỏi
Công ty tôi vừa bị UBCK xử phạt vi phạm quy định chào bán chứng khoán ra công chúng. UBCK yêu cầu HĐQT họp ĐHĐCĐ bất thường để báo cáo cổ đông việc vi phạm quy định về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng, đồng thời thông báo trả lại số tiền cổ đông đã bỏ ra để mua chứng khoán nếu họ có yêu cầu. Sau đó, HĐQT Công ty đã thông qua quyết định này trên cơ sở yêu cầu của UBCK và thông báo với ĐHĐCĐ. Nhưng sau đó, tại ĐHĐCĐ bất thường, một thành viên HĐQT lại cho rằng ĐHĐCĐ phải thông qua quyết định này chứ không chỉ dừng ở việc thông báo với ĐHĐCĐ. Quan điểm này của một thành viên HĐQT là đúng hay sai?

Trả lời
Theo quy định tại Điều 13, Luật Chứng khoán 2006, việc đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng là nghĩa vụ bắt buộc của các Tổ chức phát hành. Theo đó, trước khi thực hiện việc chào bán chứng khoán Công ty đại chúng phải gửi Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”). Nếu

hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 30 ngày, UBCKNN sẽ xem xét và cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng cho Tổ chức phát hành đó.Công ty bạn là một Công ty đại chúng, vì thế phải tuân thủ đầy đủ thủ tục theo quy định tại Điều 13 Luật Chứng khoán 2006. Do vậy, Công ty bạn bị UBCKNN xử lý vi

phạm là đúng.Liên quan đến việc họp ĐHĐCĐ, theo quy định tại Khoản 3, Điều 97 của Luật Doanh nghiệp 2005, thì HĐQT phải triệu tập bất thường ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:

a. HĐQT xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;

b. Số thành viên HĐQT còn lại ít hơn số thành

viên theo quy định của pháp luật;

c.Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Hiện tại, không có quy định nào của pháp luật thể hiện rằng UBCKNN có thẩm quyền yêu cầu Công ty đại chúng triệu tập bất thường ĐHĐCĐ. Về nguyên tắc, trừ trường hợp Điều lệ công ty bạn quy định về các trường hợp khác phải triệu tập bất thường ĐHĐCĐ, Công ty bạn không buộc phải triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.

Tuy nhiên, Công ty bạn cần tuân thủ quy định về việc công bố thông tin tới các cổ đông theo quy định của pháp luật chứng khoán.Theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 101 của Luật chứng khoán, Công ty đại chúng phải công bố thông tin

theo yêu cầu của UBCKNN khi có thông tin liên quan đến công ty đại chúng ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 100 của Luật chứng khoán thì việc công bố thông tin được thực hiện qua các phương tiện thông tin đại chúng, ấn phẩm của tổ chức,công ty và các phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán, chứ không phải tiến hành thông qua cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường.
Trân trọng./.