Tư cách của người mua cổ phiếu

Câu hỏi
Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật thì người mua cổ phiếu (các nhà đầu tư) có phải là cổ đông hay không?

Trả lời
Cổ đông (tiếng Anh: Shareholder) là cá nhân hay tổ chức nắm giữ quyền sở hữu hợp pháp một phần hay toàn bộ phần vốn góp (cổ phần) của một công ty cổ phần. Chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu này gọi là cổ phiếu. Về bản chất, cổ đông là thực thể đồng sở hữu công ty cổ phần chứ không phải là chủ nợ của công ty đó do vậy quyền lợi và nghĩa vụ của họ gắn liền với kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Cổ phiếu là giấy chứng nhận số tiền nhà đầu tư đóng góp vào công ty phát hành. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành hoặc bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

Vậy, người mua cổ phiếu (nhà đầu tư) là cổ đông và đồng thời là chủ sở hữu của công ty phát hành.

Trân trọng./.