Tài liệu quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng

Câu hỏi
Đối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng kí phát hành ra công chúng?
Trả lời

Theo quy định của Điều 14 Luật Chứng khoán 2006, hồ sơ đăng kí phát hành ra công chúng bao gồm:

a. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
b. Bản cáo bạch;
c. Điều lệ của tổ chức phát hành;
d. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng;
e. Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).
Trong đó, Bản cáo bạch là một tài liệu rất quan trọng, đây là phương tiện giúp bạn đánh giá mức độ sinh lời và triển vọng của công ty trước khi bạn quyết định có đầu tư vào công ty hay không, bởi vì tài liệu này công bố cho người mua chứng khoán những thông tin về bản thân công ty, nêu rõ những cam kết của công ty và những quyền lợi cơ bản của người mua chứng khoán...để trên cơ sở đó người đầu tư có thể ra quyết định đầu tư hay không.
Ngoài ra, Bản cáo bạch chính là một lời mời hay chào bán để công chúng đầu tư đăng ký hoặc mua chứng khoán của công ty phát hành. Bản cáo bạch bao gồm mọi thông tin liên quan đến đợt phát hành. Do đó, thông tin đưa ra trong Bản cáo bạch sẽ gắn với các điều khoản thực hiện lời mời hay chào bán.
Do vậy, có thể khẳng định, đối với công chúng đầu tư, Bản cáo bạch chính là tài liệu quan trọng nhất trong hồ sơ đăng kí phát hành ra công chúng.
Trân trọng./.