Loại chứng khoán nào được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán?

Câu hỏi
Sau khi cổ phần hóa năm 2006, công ty chúng tôi có phát hành thêm một số trái phiếu chuyển đổi, nay công ty chúng tôi muốn niêm yết trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. Xin luật sư vui lòng cho biết những loại chứng khoán nào được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán?
Trả lời
Theo quy định tại Điều 9 Nghị định 14/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/01/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chứng khoán thì những loại chứng khoán sau sẽ được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán theo đề nghị của tổ chức phát hành:
1. Cổ phiếu của công ty cổ phần;
2. Trái phiếu của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước;
3. Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương. 
Trân trọng./.