Công ty thực hiện cổ phần hóa thì có được mua cổ phần ưu đãi giảm giá theo Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 1872004NĐ- CP không

Câu hỏi
Người lao động thuộc công ty mẹ được điều động về công ty thực hiện cổ phần hóa (hạch toán phụ thuộc công ty mẹ) sau ngày có quyết định cho công ty thực hiện cổ phần hóa thì có được mua cổ phần ưu đãi giảm giá theo Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 1872004NĐ- CP không?
Trả lời:
Theo Khoản 4 Mục I Thông tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH (25/2/2005) của Bộ lao động – thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP (16/11/2004) của Chính phủ qui định người lao động được mua cổ phần ưu đãi giảm giá theo qui định tại Khoản 1 Điều 37 của Nghị định số 187/2004/NĐ-CP là người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa, bao gồm: người lao động đang làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. 

Khoản 9 Mục I Thông tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH nói trên qui định: “Thời điểm cổ phần hóa là thời điểm có quyết định của cấp có thẩm quyền cho doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa”.

Như vậy, nếu người lao động thuộc công ty mẹ được điều động về công ty thực hiện cổ phần hóa (hạch toán phụ thuộc công ty mẹ) sau ngày có quyết định của cấp có thẩm quyền cho công ty thực hiện cổ phần hóa thì không thuộc đối tượng được mua cổ phần ưu đãi giảm giá qui định tại Khoản 1 Điều 37 của Nghị định số 187/2004/NĐ-CP (16/11/2004) của Chính phủ.
Trân trọng./.