Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Câu hỏi
Có được chuyển đổi chứng chỉ hành nghề chứng khoán không? 
Trả lời
Người hành nghề chứng khoán được phép chuyển đổi chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với vị trí làm việc chuyên môn, nếu đáp ứng được các điều kiện quy định đối với từng loại chứng chỉ: chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán, chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính, chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ (khoản 1 Điều 6 Quy chế hành nghề chứng khoán).

Hồ sơ đề nghị đổi chứng chỉ hành nghề chứng khoán bao gồm:

a. Giấy đề nghị đổi chứng chỉ hành nghề chứng khoán (theo mẫu);

b. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan chính quyền địa phương nơi cá nhân đó cư trú hoặc tổ chức nơi cá nhân đó đang làm việc (đối với cá nhân người Việt Nam), của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó mang quốc tịch (đối với cá nhân người nước ngoài) trong vòng 06 tháng gần nhất tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ;

c. Bản sao hợp lệ các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị được cấp đổi;

d. Kết quả thi sát hạch phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị được cấp đổi;

e. Hai (02) ảnh 4x6 chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ;

f. Trường hợp đề nghị cấp đổi sang Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, hồ sơ phải bổ sung tài liệu do tổ chức có thẩm quyền xác nhận, chứng minh người đề nghị cấp chứng chỉ đã có đủ năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng (trừ các trường hợp được miễn giảm).

Lưu ý:

- Mẫu Giấy đề nghị đổi chứng chỉ hành nghề chứng khoán và mẫu Sơ yếu lý lịch quy định tại Phụ lục IV và II Quy chế hành nghề chứng khoán.

- Người được chuyển đổi chứng chỉ hành nghề chứng khoán phải nộp lệ phí theo quy định.  
Trân trọng./.