Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán

Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
Đối tượng điều chỉnh:
Công ty chứng khoán;
Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán.