Người hành nghề chứng khoán làm những công việc chuyên môn nào ?

Câu hỏi
Người hành nghề chứng khoán làm những công việc chuyên môn nào ?
Trả lời
Người hành nghề chứng khoán là người làm việc tại các vị trí nghiệp vụ chuyên môn trong Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ, Công ty đầu tư chứng khoán và có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp (khoản 2 Điều 2 Quy chế hành nghề chứng khoán).
Chứng chỉ hành nghề chứng khoán gồm các loại sau (Điều 3 Điều 17 Quy chế hành nghề chứng khoán):
- Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán;
- Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính;
- Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ
Tương ứng với mỗi loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán được cấp mà người hành nghề được làm những công việc chuyên môn sau (Điều 17 Quy chế hành nghề chứng khoán):
- Người được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới chứng khoán được hành nghề môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán;
- Người được cấp Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính được hành nghề môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- Người được cấp Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ được hành nghề môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn bảo lãnh phát hành chứng khoán, quản lý tài sản.
Lưu ý:
i. Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ được làm việc tại một vị trí nghiệp vụ chuyên môn trong một thời điểm.
ii. Người hành nghề chứng khoán không được (Điều 81 Luật Chứng khoán):
- Đồng thời làm việc cho tổ chức khác có quan hệ sở hữu với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nơi mình đang làm việc;
- Đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ khác;
- Đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của một tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc tổ chức niêm yết.
- Người hành nghề chứng khoán khi làm việc cho công ty chứng khoán chỉ được mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho mình tại chính công ty chứng khoán đó.
- Người hành nghề chứng khoán không được sử dụng tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khi không được khách hàng uỷ thác.
- Người hành nghề chứng khoán phải tham gia các khoá tập huấn về pháp luật, hệ thống giao dịch, loại chứng khoán mới do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán tổ chức.
Trân trọng./.