Tài liệu quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký phát hành ra công chúng

Câu hỏi Đối với công chúng đầu tư, tài liệu nào quan trọng nhất trong hồ sơ đăng kí phát hành ra công chúng? Trả lời Theo quy định của Đ...

Công ty thực hiện cổ phần hóa thì có được mua cổ phần ưu đãi giảm giá theo Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 1872004NĐ- CP không

Câu hỏi Người lao động thuộc công ty mẹ được điều động về công ty thực hiện cổ phần hóa (hạch toán phụ thuộc công ty mẹ) sau ngày có q...

Luật Chứng khoán so 27/2013/VBHN-VPQH của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2013

Luật này quy định về hoạt động chào bán chứng khoán, niêm yết, giao dịch, kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trư...

Giao dịch chứng khoán trong ngày giao dịch

Câu hỏi Quy định về giao dịch chứng khoán trong ngày giao dịch Trả lời 1. Nhà đầu tư được thực hiện các giao dịch ngược chiều (mua, b...

Giao dịch ký quỹ chứng khoán

Câu hỏi Pháp luật quy định thế nào về giao dịch ký quỹ chứng khoán Trả lời 1. Công ty chứng khoán được thực hiện giao dịch ký quỹ sau...

Loại chứng khoán nào được niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán?

Câu hỏi Sau khi cổ phần hóa năm 2006, công ty chúng tôi có phát hành thêm một số trái phiếu chuyển đổi, nay công ty chúng tôi muốn niêm ...

Sắp đấu giá 6,14 triệu cổ phần Công ty TNHH cơ khí Duyên Hải

Ngày 28/3 tới đây, Công ty TNHH MTV Cơ khí Duyên Hải (DMC Co. Ltd) sẽ thực hiện đấu giá cổ phần tại Sở GDCK Hà Nộ...